E-JEAB's BLOG

สำหรับเพื่อนนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รุ่นที่ 2 เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสาร และสรุปบทเรียนต่างๆ ให้ทราบ

Monday, August 08, 2005

Structural and Data Dependence

อย่างที่รู้ๆ กันนะว่าการในการเก็บข้อมูลแบบ file system เนี่ย เมื่อเรามีการเปลี่ยนโครงสร้างของฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ลด ย้าย หรือปรับปรุงก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข้ทั้งระบบฐานข้อมูลเลย เหตุการณ์นี้เราสรุปได้ว่าเป็น Structural Dependence หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆนั้นอิง หรือขึ้นอยู่กับโครงสร้างของฐานข้อมูล ส่วนในอีกกรณีนึงคือ การปรับปรุงลักษณะ หรือชนิดของข้อมูลเช่น เปลี่ยนจาก Integer เป็น Decimalการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของฐานข้อมูล เพียงแต่เป็นการแก้ไขลักษณะเฉพาะ หรือชนิดของข้อมูลเท่านั้น ดังนั้น เหตุการณ์แบบนี้เราจะเรียกว่า Data Dependence หมายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับ หรืออิงอยู่กับข้อมูล

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home