E-JEAB's BLOG

สำหรับเพื่อนนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รุ่นที่ 2 เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสาร และสรุปบทเรียนต่างๆ ให้ทราบ

Tuesday, October 05, 2004

ลักษณะของระบบ MIS, DSS, ESS

ลักษณะของระบบ MIS, DSS, ESS

MIS (Management Information System) สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับล่างและระดับกลางในการนำเสนอรายงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะด้าน และข้อมูลในอดีต ซึ่งจะเน้นความต้องการของบุคคลภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กร ระบบ MIS จะช่วยงานด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจซึ่งมักจะนำข้อมูลมาจากระบบ TPS มาทำการประมวลผล เพื่อการนำเสนอผู้บริหารด้วยรายงาน ซึ่งรายงานประเภทนี้จะเป็นรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายงานประจำปีมากกว่าเป็นรายงานประจำวัน ข้อมูลที่ได้จะต้องตอบคำถามที่ผู้บริหารต้องการทราบเป็นปกติ เช่นข้อสรุปหรือการเปรียบเทียบเบื้องต้น

DSS (Decission Support System) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารในระดับกลางเช่นเดียวกับ MISแต่ DSS จะช่วยในการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง คือปัญหาที่มีความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีลักษณะเฉพาะตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ไม่สามารถที่จะกำหนดวิธีการแก้ไขไว้ล่วงหน้าได้ ระบบนี้จะต้องมีการตอบสนองที่ดีเนื่องจากปัญหาที่พบอาจจะเกิดขึ้นในตอนเช้า และเปลี่ยนแปลงไปในตอนบ่าย ทำให้ต้องแก้ปัญหาเดิมแต่ใช้ข้อมูลใหม่ ข้อมูลสำหรับระบบ DSS ส่วนใหญ่นำมาจากระบบTPS และ MIS ซึ่งเป็นข้อมูลภายในองค์กร แต่อาจนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ก็ได้

ระบบ DSS มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนกว่าระบบอื่น ๆ ตัวระบบอาจประกอบด้วยรูปแบบจำลองหลายแบบเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์โดยตรง หรืออาจนำข้อมูลจำนวนมากมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไป ส่วนติดต่อกับผู้ใช้มักจะได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานโดยผู้บริหารโดยตรง ทำให้ไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอื่นมาช่วยเหลือในระหว่างการใช้งาน ระบบนี้ยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ คือผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือตั้งคำถามใหม่ หรือเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ได้

ESS (Enterprise Support Systrem) ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง ถูกออกแบบมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งใช้ในการวางแผนกลยุทธหรือแผนการดำเนินงานระยะยาวขององค์กร ระบบ ESS มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับปัญหาทแบบไม่มีโครงสร้างจึงต้องเน้นที่ความอ่อนตัวในการทำงานและสนับสนุนการสื่อสารมากกว่าที่จะสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะด้านเหมือนในระบบ MIS เท่านั้น ระบบ ESS ใช้ข้อมูลทั้งจากภายนอกองค์กร เช่นตารางการประกาศใช้กฎหมายใหม่ กำหนดการชำระภาษี หรือข้อความโฆษณาจากบริษัทคู่แข่ง และข้อมูลภายในองค์กร โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกกลั่นกรองข้อมูลและนำเสนอเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้การนำเสนอมีความสะดวกและง่ายแก่การรับรู้มากที่สุดเช่น การใช้รูปภาพกราฟฟิก

ระบบ ESS เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณทั่วไปและการสื่อสารซึ่งจะตอบคำถามเช่น แนวโน้มการทำธุรกิจในอนาคตควรเป็นประเภทใดบริษัทคู่แข่งมีฐานะการดำเนินงานเป็นอย่างไร จะป้องกันผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่แกว่งตัวได้อย่างไร

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home